Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi Başvuru Formu

1. GENEL BİLGİLENDİRME

Kişisel verileriniz başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVK Kanunu” olarak anılacaktır.) ve hukuki dayanağını ondan alan ikincil mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Bundan böyle “KVK Kurulu” olarak anılacaktır.) kararları (Hepsi birlikte bundan sonra “Veri Koruma Mevzuatı” olarak anılacaktır.) ve ilgili sair mevzuata uygun biçimde işlenmektedir. Kişisel veri sahibi ilgili kişiler kendileriyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirme, bu bilgilere erişim, düzeltme veya silme gibi KVK Kanunu madde 11 kapsamındaki hakları doğrultusunda talepte bulunabilir.

KVK Kanun 13. maddesi 1. fıkrası uyarınca veri sorumlusu sıfatını haiz Grow Fide Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) işbu formda belirtilen veya Veri Koruma Mevzuatı uyarınca düzenlenen yöntemler ile iletilen talebinizi en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

2. BAŞVURU HAKKI

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisi ile ilgili aşağıda yer alan konularla ilgili taleplerde bulunabilir:

- Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

- Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

3. BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER
4. BAŞVURU YÖNTEMİ

Yapacağınız talepler KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında yazılı olmalıdır. Kimliğinizi doğrulayabilmemiz, taleplerinizin hızlı ve sağlıklı bir biçimde çözüme kavuşturulabilmesi için lütfen başvurularınızı işbu formu kullanarak iadeli taahhütlü posta yoluyla, Veri/ başvuru sahibinin şahsen gelip bizzat başvurarak ya da güvenli elektronik imza kullanarak kayıtlı elektronik posta yoluyla veya başka bir e-posta adresi kullanarak aşağıda belirtilen notlar ile yapınız. İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Aşağıda başvuru yöntemleri ile Veri Koruma Mevzuatı kapsamında ilgili başvuru gerçekleştirilebilmektedir.

Başvuru Şekli Başvuru Adresi Başvuru Notu
Kimlik vb. belge ile şahsen başvuru Çamköy Mah. 21024 Sok. No:117/1 Aksu/Antalya “Kişisel Veri Koruma Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” olduğu ve Uyum/Kurumsal Hukuk Birimi iletilmesi belirtilerek.
İadeli Taahhütlü Mektup Çamköy Mah. 21024 Sok. No:117/1 Aksu/Antalya Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Koruma Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” ve Uyum/ Kurumsal Hukuk Birimi Dikkati’ ne yazılarak.
Güvenli elektronik imza kullanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla   Konu Kısmına “Kişisel Veri Koruma Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak.
Daha önceden tanımlı veya tanımsız e-posta adresiniz mevcut ise e-posta yolu ile. info@growfide.com Konu Kısmına “Kişisel Veri Koruma Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak


BAŞVURU SAHİBİNİN TALEBİNİN DETAYLARI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yukarıda 2. maddede sayılan haklarınınız kapsamında talebinizi aşağıda belirtiniz:BAŞVURU SAHİBİ BEYANI

Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 13’üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini talep ederim.

Cevabın belirtmiş olduğum posta adresime gönderilmesini istiyorum.

Cevabın belirtmiş olduğum elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.Çağrı Merkezi, 444 11 29

Grow Fide A.Ş.
Çamköy Mah. 21024 Sok. No:117/1 Aksu/Antalya
0 242 320 12 00      info@growfide.com

Tüm hakları Grow Fide’ye aittir © 2018

Tasarım Ajansweb

Grow Fide web sitesi 02.05.2018 tarihinde güncellenmiştir.